Громадськй портал Львова головна Головна    Додати до вибраного До вибраного   до вибраного Контакти   
Громадський портал Львова
Чи є місцева влада прозорою і відкритою?
реклама »
КОМЕНТАРІ
Інтерв'ю
Як би то мало бути
Позиція громадськості
Позиція місцевої влади

ІНІЦІАТИВИ
Громадські об’єднання та рухи
Громадські колегії
Громадські слухання
Громадські дискусії

НОРМОТВОРЧІСТЬ
Проекти регуляторних актів
Проекти нормативних актів
Громадська експертиза рішень ради

МІСЬКЕ УРЯДУВАННЯ
Депутати ради
Виконавчий комітет
Керуючий справами виконкому
Секретар ради
Заступники міського голови
Міський голова
Постійні комісії ради

E-урядування
Територіальній громаді
Юридичним особам
Службовцям (чиновникам)

НОРМОТВОРЧІСТЬ : Проекти нормативних актів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У М.ЛЬВОВІ

Вівторок, 19 вересня, 2006
Проект положення, що пропонується для обговорення

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 Стаття 1. Основні терміни, використані у цьому Положенні.

 Основні терміни, використані у цьому Положенні, мають таке значення:

 органи самоорганізації населення (ОСН) - представницькі органи мешканців міста Львова, що створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону, комітетів району у місті Львові для вирішення окремих питань місцевого значення;

 місцеві жителі (мешканці) – люди (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці, вимушені переселенці), які постійно проживають у місті Львові, володіють певною нерухомою власністю, сплачують комунальні податки та збори тощо;

 питання місцевого значення - питання, пов'язані з життєдіяльністю людей за місцем проживання та розвитком міста Львова, які віднесені відповідно до Конституції, законів України, а також Статуту територіальної громади міста Львова та даного Положення до предметів відання місцевого самоврядування, а також інші питання, які не входять до виключної компетенції органів державної влади України.

 власні повноваження органу самоорганізації населення - повноваження, надані відповідно до Конституції України, законів України, а також Статуту територіальної громади міста Львова, Львівською міською радою відповідному органу самоорганізації населення під час його утворення;

 делеговані повноваження органу самоорганізації населення - повноваження Львівської міської ради, якими вона додатково може наділяти орган самоорганізації населення.

 

 Стаття 2. Статус органу самоорганізації населення.

 1. ОСН є представницькими органами мешканців м.Львова, що постійно або переважно проживають на його території, які утворюються ними для вирішення окремих питань місцевого значення.

 2. ОСН є складовою частиною системи місцевого самоврядування у місті Львові.

 3. Ініціатива в утворенні органів самоорганізації населення належить мешканцям відповідної території.

 4. ОСН створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону, комітетів району у м.Львові.

 5. Всі органи самоорганізації населення у м.Львові, незалежно від розмірів території, на якій вони утворені та здійснюють свою діяльність, мають рівний правовий статус.

 6. ОСН самостійні у своїй діяльності. Вони не мають над собою вищестоящих органів та організацій.

 7. З метою сприяння діяльності органів самоорганізації населення, координації діяльності цих органів та надання їм організаційної та методичної допомоги мешканці-члени територіальної громади міста Львова на добровільній основі можуть утворювати Львівську міську, районні у місті Львові, мікрорайонні, вуличні тощо асоціації, союзи та інші об'єднання органів самоорганізації населення.

 8. Місцеві жителі мають право створювати й інші органи самоорганізації.

 9. ОСН сприяють створенню умов для реалізації кожним мешканцем - членом територіальної громади міста Львова його невід’ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою м.Львова, її органами, об'єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями.

 10. У своїй діяльності ОСН керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про органи самоорганізації населення", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Львівської міської ради, рішеннями міських референдумів, Статутом територіальної громади міста Львова, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, а також положеннями про відповідні органи самоорганізації населення, рішеннями загальних зборів мешканців за місцем проживання, які їх обрали.

 11. ОСН утворюються та діють у межах Конституції України, законів України та Статуту територіальної громади м.Львова, їх діяльність не може суперечити інтересам територіальної громади м.Львова.

 

 Стаття 3. Завдання органу самоорганізації населення.

 Основними завданнями органу самоорганізації населення є:

 1) створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

 2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

 3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

 

 Стаття 4. Статус органу самоорганізації населення як юридичної особи.

 Орган самоорганізації населення наділяється правами юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, основні та оборотні засоби, гербову печатку, бланки зі своїм найменуванням.

 

 Стаття 5. Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення.

 Організація та діяльність органу самоорганізації населення грунтуються на принципах:

 1 законності;

 2 пріоритету інтересів мешканців будинку, кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району - у місті Львові;

 3 врахування інтересів територіальної громади міста Львова;

 4 гласності та врахування громадської думки;

 5 захисту прав, свобод та законних інтересів мешканців відповідного будинку, кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району у місті Львові;

 6 безпосередньої участі населення у розробці, прийнятті і реалізації рішень щодо облаштування відповідної території;

 7 добровільності щодо взяття на себе власних повноважень щодо вирішення питань місцевого значення;

 8 добровільності взяття на себе делегованих Львівською міською радою повноважень;

 9 правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності у вирішенні питань у межах своїх повноважень;

 10 колегіальності;

 11 виборності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед мешканцями, які обрали орган самоорганізації населення;

 12 підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Львівською міською радою;

 13 взаємодії з органами місцевого самоврядування, колективами підприємств та організацій, громадськими організаціями та політичними партіями.

 

 Стаття 6. Право мешканців обирати та бути обраними до ОСН.

 1. Обирати та бути обраними до ОСН у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про органи самоорганізації населення" та цим Положенням, можуть мешканці, які постійно або переважно проживають на відповідній території.

 2. Забороняються будь-які обмеження права мешканців, які проживають на відповідній території, на участь у діяльності відповідного органу самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними або іншими ознаками.

 

 Стаття 7. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення.

 1. ОСН створюється за територіальною ознакою.

 2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території міста Львова, району в місті, територія мікрорайону, кварталу, вулиці, кількох будинків, будинку у межах якої проживають мешканці, які обрали цей орган.

 3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:

 1) вуличного, квартального комітету - у межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;

 2) комітету мікрорайону – у межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах;

 3) будинкового комітету - у межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.

 

 Стаття 8. Місце розташування органу самоорганізації населення.

 Кожний орган самоорганізації населення має свою юридичну адресу, яка в обов'язковому порядку вказується у положенні про відповідний орган самоорганізації населення.

 

Розділ II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ  САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

 Стаття 9. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення.

  1. Для обрання ОСН мешканцями відповідної території проводяться загальні збори.

 2. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до Львівської міської ради можуть звернутися загальні збори мешканців за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини мешканців відповідної території, які мають право голосу. На загальних зборах мешканців за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси мешканців - учасників зборів у Львівський міській раді.

 3. Для скликання та проведення загальних зборів мешканців за місцем проживання з приводу створення органу самоорганізації населення та обрання органу самоорганізації населення не потребується спеціального дозволу Львівської міської ради.

 4. Рішення зборів приймається більшістю голосів їх учасників.

 5. Ініціативна група подає до Львівської міської ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол загальних зборів мешканців за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення, а також список учасників загальних зборів мешканців за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника цих зборів.

 

 Стаття 10. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення.

 1. Дозвіл на створення ОСН надається Львівською міською радою.

 2. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд Львівської міської ради, розглядається на найближчому пленарному засіданні ради за участю членів ініціативної групи зборів мешканців за місцем проживання.

 3. Рішення Львівської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома мешканців у порядку, встановленому законами України, Статутом територіальної громади м. Львова, а також цим Положенням.

 4. Львівська міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом та цим Положенням.

 5. Рішення Львівської міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

 

 Стаття 11. Порядок обрання органу самоорганізації населення.

 1. ОСН обирається загальними зборами мешканців за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування мешканців, які на постійно або переважно проживають на відповідній території.

 2. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами жителів за місцем проживання.

 3. Організація проведення загальних зборів мешканців за місцем проживання покладається на виконавчий комітет Львівської міської ради або районні адміністрації у місті Львові.

 4. ОСН обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників загальних зборів мешканців за місцем проживання.

 5. Члени ОСН можуть бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів мешканців за місцем проживання, які утворили даний орган.

 6. Переобрання ОСН, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється загальними зборами мешканців за місцем проживання в порядку, встановленому законами України, Статутом територіальної громади міста Львова, а також цим Положенням.

 

 Стаття 12. Термін повноважень органу самоорганізації населення.

 Орган самоорганізації населення обирається терміном на п'ять років, якщо інше не передбачено рішеннями Львівської міської ради чи положенням про відповідний орган самоорганізації населення.

 

 Стаття 13. Положення про орган самоорганізації населення.

 1. Загальні збори мешканців за місцем проживання на підставі рішення Львівської міської ради про створення органів самоорганізації населення відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про органи самоорганізації населення", інших законів та нормативно-правових актів України, Статуту територіальної громади міста Львова, цього Положення затверджують Положення про орган самоорганізації населення та реєструють його у Львівський міський раді або її виконавчому органі.

 2. Органи самоорганізації населення звільняються від плати за реєстрацію їх положень.

 Зміни або доповнення до положення вносяться за рішенням загальних зборів за місцем проживання з наступною їх реєстрацією у встановленому порядку.

 3. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення Положення про нього покладається на Львівську міську раду, її виконавчі органи, які здійснили реєстрацію органу самоорганізації населення.

 

 Стаття 14. Легалізація органу самоорганізації населення.

 1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.

 2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється управлінням державної реєстрації.

 3. Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені загальними зборами мешканців за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.

 До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:

 1) копія рішення Львівської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

 2) протокол загальних зборів мешканців за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про обрання членів ревізійної комісії органу самоорганізації населення, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;

 3) Положення, затверджене загальними зборами мешканців за місцем проживання, - у двох примірниках,

 4) персональний склад членів органу самоорганізації населення та ревізійної комісії цього органу із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.

 4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту територіальної громади міста Львова, а також цього Положення.

 5. Орган, який здійснює реєстрацію, може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.

 6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.

 7. Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування, в Україні", Закону України "Про органи самоорганізації населення", інших законів та нормативно-правових актів України, Статуту територіальної громади міста Львова, а також цього Положення.

 8. Про результати розгляду заяви орган, який здійснює реєстрацію, у 15-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених загальними зборами мешканців за місцем проживання їх представників.

 9. Рішення про відмову у реєстрації ОСН може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.

 10. У разі внесення змін до Положення до реєструючого органу подаються:

 1) заява, підписана керівником органу самоорганізації населення;

 2) протокол загальних зборів жителів за місцем проживання про затвердження змін до положення, текст змін.

 11. Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення виконавчого органу Львівської міської ради.

 

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

 Стаття 15. Власні повноваження органу самоорганізації населення.

 1. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:

 1) представляти інтереси мешканців будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, району в місті у Львівській міській раді, відповідній районній адміністрації та їхніх виконавчих органах, а також в органах державної влади;

 2) сприяти додержанню Конституції України, законів України, реалізації актів Президента України та органів державної виконавчої влади, Статуту територіальної громади міста Львова, рішень, прийнятих шляхом місцевих референдумів, рішень Львівської міської ради, районних адміністрацій та їх виконавчих органів, розпоряджень Львівського міського голови, голови відповідної районної адміністрації;

 3) приймати участь у розробці та вносити у встановленому порядку пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевого бюджету міста Львова;

 4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природнього середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть утворюватися тимчасові або постійні комісії, використовуватися інші форми залучення населення;

 5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

 6) вносити пропозиції щодо розташування промислових і продовольчих ринків, стоянок автомобільного транспорту, реклами;

 7) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

 8) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту, сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню й побут нових обрядів;

 9) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції цих питань до Львівської міської ради,

 10) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

 11) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку, а також заслуховувати повідомлення керівників цих органів про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території;

 12) розглядати звернення громадян відповідно до вимог чинного законодавства та наданих повноважень, а також вести прийом громадян;

 13) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

 14) сприяти депутатам Львівської міської ради та депутатам Верховної Ради України, в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

 15) скликати загальні збори громадян за місцем проживання для обговорення питань, які належать до їх відання;

 16) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань;

 17) у встановленому порядку засновувати свої засоби масової інформації, видавати бюлетені з повідомленнями про свою діяльність та прийняті рішення;

 18) виступати за клопотаннями та дорученнями окремих мешканців їх представниками в суді;

 19) вирішувати інші питання, віднесені Конституцією України, законами України, Статутом територіальної громади міста Львова, а також цим Положенням до предметів відання органу самоорганізації населення.

 2. Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку, встановленому законодавством України.

 3. Орган самоорганізації населення не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності у встановленому законом порядку, крім випадків, передбачених законом.

 4. Львівська міська рада передає органу самоорганізації населення відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації зазначених власних повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

 

 Стаття 16. Делеговані повноваження Львівської міської ради.

 1. Львівська міська рада делегована додатково наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

 2. Делегування повноважень Львівської міської ради органу самоорганізації населення відбувається шляхом укладання з даним органом договору про делегування йому відповідних повноважень, який укладається на підставі рішення міської ради.

 3. Договір укладається на виконання делегованих органу самоорганізації населенню повноважень, на виконання обумовлених робіт та надання послуг. У договорі повинні зазначатися зміст делегованих повноважень, обсяг та строки виконання робіт та послуг, порядок фінансування, умови виділення майна, обов'язки сторін.

 4. Делегування повноважень Львівської міської ради органу самоорганізації населення може носити разовий, строковий або безстроковий характер.

 5. Львівська міська рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції цих рад, їх виконавчих органів.

 6. За рішенням Львівської міської ради орган самоорганізації населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому міською радою.

 7. Якщо рішення Львівської міської ради про наділення органу самоорганізації населення повноваженням ради не забезпечене фінансами і майном, загальні збори мешканців за місцем проживання, на яких обирався цей орган, можуть на цій підставі відмовитись від виконання цих делегованих повноважень та одночасно звернутися до відповідної ради про виключення такого повноваження з числа делегованих органу самоорганізації населення.

 

Розділ IV. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 17. Фінансова основа органу самоорганізації населення.

 1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є:

 кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому Львівською міською радою для здійснення наданих та делегованих органу самоорганізації населення повноважень;

 добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

 інші надходження, не заборонені законодавством.

 2. Фінансові кошти, необхідні для здійснення органами самоорганізації населення своїх повноважень, щорічно мають передбачатися у відповідних бюджетах.

 3. ОСН має право самостійно використовувати фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, відповідно до статутних цілей та програмам соціально-економічного розвитку відповідної території.

 

Стаття 18. Матеріальна основа діяльності органу самоорганізації населення.

 1. Матеріальною основою діяльності ОСН є майно, передане йому Львівською міською радою в оперативне управління.

 2. ОСН можуть мати у власності об'єкти соціально-побутового призначення, створені за власні кошти або в порядку дольової участі разом з підприємствами, установами, організаціями, іншими суб'єктами на договірних засадах.

 3. ОСН для виконання своїх повноважень користується майном згідно з його призначенням.

 

Розділ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

 Стаття 19. Гласність роботи і підзвітність органу самоорганізації населення.

 1. ОСН інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийому громадян.

 2. ОСН, його ревізійна комісія не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на загальних зборах мешканців за місцем проживання.

 3. Мешканці, які проживають на території дії органу самоорганізації населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

 

Стаття 20. Організація роботи органу самоорганізації населення.


Читайте також:
Ухвала Львівської міської ради Про впорядкування діяльності комп’ютерних клубів, інтернет-клубів,інтернет-кафе, які розташовані на території м.Львова
Комплексна програма профілактики узалежнень від ігрового бізнесу серед дітей та молоді у місті Львові .
Про Основні напрями бюджетної політики міста Львова на 2007 рік (Бюджетна резолюція)
Проект "Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Львова"
Про затвердження "Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м.Львові, порядку надання дозволів на розміщення об"єктів дрібнороздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг".

 
Громадськість запитує у місцевої влади
Пошук рішень Львівської Міської Ради
Громадське обговорення проектів рішень

НОВИНИ
16 березня 2007 Асоціація комп’ютерних клубів Львова проти старих санітарних норм
16 березня 2007 У мерії презентували програму соціального захисту і реабілітації інвалідів
16 березня 2007 Служба перевезень неповносправних діятиме у Львові до кінця року
16 березня 2007 Садовий щедро подякував працівникам ЖКГ
16 березня 2007 Створено нову тарифну комісію

АНОНСИ
12 березня 2007 20 березня 2007 р. ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ: «ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ»
26 лютого 2007 Конференція "Молодь і церква в сучасному суспільстві". 3 березня 2007 р.
20 лютого 2007 Громадські слухання щодо створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг в частині прибирання міста Львова. Час проведення 2 березня 2007 р.
16 лютого 2007 Громадські слухання щодо розміру інвестиційного внеску інвесторів (замовників) на розвиток соціальної інфраструктури м. Львова. Час проведення 12 березня 2007 р.
07 лютого 2007 21.02.2007 р. Громадські слухання щодо розміщення малих архітектурних форм


РОЗСИЛКА

 

ПОШУК

 

Громадський портал Львова

.
Copyright © Ярослав Жукровський , Роман Библюк.
Інформаційно-правовий Центр "Наше право", Агентство Інтернет Реклами -­ 2006 р.